MAGYARORSZÁG, 1031 BUDAPEST, KELED ÚT 3.
Adatkezelés

Kik vagyunk?

Cégünk, a Medilight Tech Kft. (a továbbiakban: Medilight)

Székhely: 1031 Budapest, Keled u. 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-382903
Adószám: 14113590-2-41 / Közösségi adószám: HU14113590

A Medilight Tech Kft. helyi (magyarországi) adatvédelmi tisztviselője: Nagy Lajos

MIÉRT KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Ha szerződésben áll cégünkkel, akkor ebből a szerződésből kifolyólag van szükségünk az Ön személyes adataira.

Ha már korábban üzleti kapcsolatban álltunk Önnel, vagy úgy gondoljuk, hogy erre a jövőben sor fog kerülni; vagy jelentkezett hozzánk munkatársnak, akkor az Ön személyes adatait annak a jogos érdeknek az alapján őrizzük, hogy Ön elvárja az adatai ilyen tárolását, és hogy érdekeink egybeesnek.

Ha Ön kifizetésben vagy egyéb értékátadásban részesül a Medilight Tech Kft. részéről, akkor ugyancsak megőrizzük a személyes adatait.

Ugyancsak megkaphatjuk az Ön adatait egy harmadik Féltől. Ennek a harmadik Félnek is kötelessége az adatvédelmi törvény betartása. Ha úgy érzi, hogy ez nem teljesült, kérjük, jelezze ezt nekünk.

Ha vásárlói kutatásban/vetélkedőben, felmérésben, promóciós rendezvényen vett részt, vagy hírlevél küldésre feliratkozott, akkor megkaptuk az Ön hozzájárulását a nálunk Önről meglévő bármilyen személyes adatának kezeléséhez.

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A tevékenységünk során tudomásunkra jutó személyes adatok megismerésére kizárólag a Medilight Tech Kft. arra illetékes dolgozói, a honlappal illetve egyéb adminisztratív feladatokkal kapcsolatos teendőket végző adatkezelők és/vagy adatfeldolgozók rendelkeznek jogosultsággal. Az adatkezelés során a Medilight Tech Kft. minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy az adatokhoz illetéktelenek hozzáférjenek, és ezt megköveteli az előbbiekben felsorolt, adatkezelésben érintett üzleti partnereitől is. Arról, hogy az Ön személyes adataihoz konkrétan kik férhetnek hozzá, információt kérhet az infraslimx@gmail.com e-mail címen.

A Medilight Tech Kft. tárhely szolgáltatója a DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Cégjegyzékszám: 01 09 882068  Adószám: 13962982-2-42 (Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232, E-mail: support@dotroll.com)

ADATTOVÁBBÍTÁS A MEDILIGHT TECH KFT.-N KÍVÜLRE

Számos olyan eset lehetséges, amikor a Medilight Tech Kft.-nek a saját szervezetén kívülre kell továbbítani az Ön személyes adatait.

Ha bármilyen természetű személyes adat átadása történik a Medilight Tech Kft.-n kívülre, a Medilight Tech Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, annak biztosítására, hogy ezek az adatok megfelelő védelemben részesüljenek a vonatkozó adatvédelmi törvénynek megfelelően. Ha a Medilight Tech Kft. az EGT-n kívülre továbbít személyes adatokat, akkor gondoskodik róla, hogy az adatokat fogadók rendelkezzenek az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával. Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adatai ugyanolyan szintű védelemben részesülnek a fogadó országban, mint az EGT-n belül.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATOKAT?

Ha Öntől kaptuk meg személyes adatait, az Ön beleegyezése alapján, akkor személyes adatait csak a hozzájárulásban foglalt időszak időtartama alatt őrizzük meg.

Ha a személyes adatok szerződéses okból kerültek hozzánk, akkor csak a szerződés érvényességi idejéig, vagy a benne foglalt más időhatárig őrizzük meg ezeket.

Minden más esetben a személyes adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig ez szükséges, az idevonatkozó törvényeknek megfelelően, a vitás ügyek megoldásához, illetve a Medilight Adatvédelmi Programjának rendelkezései szerint. Részletes információt kérhet az infraslimx@gmail.com e-mail címen.

AZ ÖN JOGAI

Önnek joga van megismerni, milyen személyes adatokat tárolunk Önről, azokról másolatot kérhet, és jogában áll megerősíteni azok helyességét, vagy kérni azok helyesbítését.

Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait töröljük a rendszerünkből. Amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján őrizzük, Ön visszavonhatja ezt a hozzájárulást postai úton 1031 Budapest, Keled u. 3. címre küldve, az infraslimx@gmail.com e-mail címen, vagy úgy, hogy e-mailt küld a hozzájárulási nyomtatványon szereplő kapcsolattartó személynek. Ha azonban személyes adatait nem a hozzájárulásával, hanem egyéb jogalapon tároljuk, előfordulhat, hogy az  infraslimx.hu nem tud helyt adni az Ön kérésének. Ezeket az eseteket egyedileg igyekszünk megoldani.

Önnek joga van az Adatkezelés korlátozását kérni, vagy kifogást emelni az Adatkezelés ellen egyes esetekben. Ezeket az eseteket egyedileg bíráljuk el.

Kérelmének teljesítéséről 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt.

SZEMÉLYES ADATOK VISSZATARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

Amennyiben árajánlatot kér tőlünk, nevének és címének megadása nélkül kérését nem tudjuk teljesíteni.

HONLAPUNK LÁTOGATÓI

Ha valaki meglátogatja a  infraslimx.hu oldalt, akkor mi egy harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatását vesszük igénybe, hogy szabványos internetes napló-információkat és látogatói viselkedés-mintázatokat gyűjtsünk. A körülbelüli hely (IP cím) mellett a Google Analytics által gyűjtött információ jobbára névtelen forgalmi adat, mint például böngésző információ, eszköz információ és nyelv. Nem gyűjtünk olyan további információkat, mint például életkor, nem, érdeklődés vagy banki adatok. Az összegyűjtött információt arra használjuk, hogy áttekintést kapjunk róla, hogyan látogatják és használják az emberek a weboldalunkat, annak érdekében, hogy javíthassuk a szolgáltatásainkat és a felhasználói élményt. Egyéb célokra nem használjuk ezeket az adatokat, például nem készítünk profilt azokról, akik a honlapunkat megnézik.

Ha a weboldalunkon keresztül lép kapcsolatba velünk, ezt az információt csak azzal a szándékkal használjuk fel, hogy megválaszoljuk az Ön által küldött kérdést/panaszt vagy javaslatot. Az Ön érdeklődésének lezárása után az Ön személyes adatait töröljük.

BIZTONSÁG

Minden ésszerű lépést megteszünk azért, hogy megvédjük az Ön személyes adatait, olyan fizikai és/vagy elektronikus biztonsági intézkedésekkel, amelyek illeszkednek a személyes adatok érzékenységéhez.

Noha megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket, nem garantálhatjuk semmiféle olyan adat biztonságát, amit Ön e-mailben vagy az interneten keresztül küld el. Az ilyen hálózatokon keresztüli személyes adatküldés az Ön saját felelősségére történik, mivel semmiféle internetes forgalom nem lehet 100%-ban biztonságos vagy hibamentes. Különös gonddal kell mérlegelnie, hogy milyen információt küld nekünk e-mailben, vagy a honlapunkon keresztül.

HARMADIK FELEK HONLAPJAI

Ön úgy is dönthet, hogy harmadik Felek weboldalait látogatja meg a mi honlapunkon keresztül. Az  infraslimx.hu nem felelős más weboldalak adatvédelmi szabályaiért vagy gyakorlatáért. Ezekről, kérjük, tájékozódjon az adott honlapon.

PANASZEMELÉS JOGA

Ha úgy érzi, hogy a adatait nem kezelik tisztességesen vagy megfelelően, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) vagy a jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  2. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  3. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  4. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  5. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

HATÁLY

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a  infraslimx.hu honlapon való közzététellel, 2018. május 25. napjától lép hatályba.

Az Adatkezelési tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a Medilight Tech Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. A Medilight Tech Kft. a tájékoztató módosításáról minden esetben a GDPR-ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket.